فارسی
شرکت تولید کننده: 
بازرگانی و پخش سفیر نور جنت