مناقصه مقدار ۲۰۰ تن برنج هاشمی یا طارم ممتاز- شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

با احترام شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا(معاونت طرح حکمت و خدمات ویژه) در نظر دارد مقدار ۲۰۰ تن برنج مورد نظر نیاز خود را برابر شرایط و ضوابط خریداری نمایید لذا خواهشمند قیمت پیشنهادی خود را با درنظر گرفتن شایط  مندرج در فایل ضمیمه حداکثر تا تاریخ 17 دی ماه ۹۶ به معاونت بازرسی ارسال نمایید.

خواهشمند است فرم ضمیمه را تکمیل و به آدرس مندج درفرم ارسال نمایید

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon اسناد مناقصه3.47 مگابایت